Privacyverklaring

VHL Construct met ondernemingsnummer 0455 109 350 ziet toe op de naleving van de geldende regelgeving omtrent de Algemene Verordening van Gegevensbescherming en bestaande nationale wetgeving over dit onderwerp. We geven u hierbij een overzicht van welke gegevens wij bewaren en wat uw concrete rechten op dit vlak inhouden. Aanvullende informatie over dit onderwerp is op eenvoudig verzoek verkrijgbaar via onderstaande contactinfo.

VHL Construct heeft uw persoonsgegevens nodig, voor het verstrekken van onze diensten en/of levering en/of verwerking van onze producten. Deze gegevens kunnen door u aan ons bezorgd worden via diverse kanalen zoals e-mail, briefwisseling, telefoongesprekken, webformulier, … Gegevens die kunnen leiden tot de identificatie van u als natuurlijk persoon, die ons bereiken via een ander kanaal of kanalen dan diegene die door uzelf worden gebruikt en/of gegevens die ons via een derde partij worden verstrekt, zullen niet door ons worden bewaard, tenzij na uw toestemming.

  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy verklaring.
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • Wij op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als VHL Construct zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van deze privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

VHL Construct
Scheldestraat 46, 9240 Zele
Engin Palit
052/45.01.09
Personeel@bvba-vanhulle.be

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden door VHL Construct bijgehouden en verwerkt voor diverse doeleinden voor zover deze relevant zijn met het verlenen van onze diensten en/of de levering en opvolging van onze producten. Dit kan gaan uit zowel onze hoedanigheid van leverancier, klant of werkgever. Uw gegevens worden bv gebruikt voor, - doch niet beperkt tot:

 • Omdat u een beroep zou kunnen doen op ons als klant en/of leverancier.
 • Omdat wij u gegevens nodig hebben voor het betalen van lonen, facturen, e.d.
 • Om te kunnen deelnemen aan door ons georganiseerde activiteiten.
 • Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.
 • U op de hoogte te houden van onze producten en diensten.

Voor bovenstaande – doch niet beperkt tot opgesomde – doeleinden kunnen volgende persoonsgegevens worden bijgehouden:

Persoonlijke identiteitsgegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail
Identiteitsgegevens uitgegeven door overheid : identiteitskaartnummer rijksregisternummer rijbewijsnummer
Persoonlijke kenmerken : geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit, wettelijke status, gezinssituatie

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de internet omgeving (webhosting).
 • Het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT netwerk, …).
 • Het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven (andere partijen verstrekken), tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is bv. gerechtelijke instanties of politiediensten.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

VHL Construct bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. In ieder geval worden gegevens na het laatste gebruik niet langer dan 10 jaar bewaard, zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

Beveiliging van de gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens VHL Construct van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.
 • We zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is.
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens. Uw rechten omtrent uw gegevens

Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Bovenaan dit privacy statement staat hoe je contact met ons kan opnemen. (U kan ons ook contacteren. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Om uw identiteit te controleren vragen wij u om een kopie van uw identiteitskaart mee te sturen. We raden je sterk aan om daarbij je pasfoto onzichtbaar te maken en erbij te vermelden dat het om een kopie gaat. Tevens kunt u bezwaar (verzet) maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.`

  U heeft ten eerste een recht op inzage in uw gegevens. Dit wil zeggen dat u aan VHL Construct kan vragen:
 • Of wij al dan niet gegevens van u verwerken.
 • Voor welke doelen wij uw gegevens verwerken.
 • Welke categorieën persoonsgegevens wij van u verwerken.
 • Welke andere partijen uw gegevens van ons ontvangen.
 • Hoelang er verwacht wordt dat deze gegevens worden opgeslagen.
 • Wat uw rechten zijn en hoe deze kan uitoefenen en hoe u een klacht kan indienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit.
 • Van wie wij de gegevens hebben ontvangen

Als u na de inzage vaststelt dat uw gegevens onjuist of onvolledig zijn, heeft u het recht de aanvulling of verbetering van onvolledige of onjuiste gegevens te vragen.

Uw gegevens wissen

  U mag VHL Construct op elk moment vragen om uw gegevens te wissen indien:
 • Deze niet langer nodig zijn voor de doelen waarvoor ze werden verstrekt.
 • De verwerking uitsluitend op uw toestemming berust en u beslist om deze toestemming in te trekken.
 • U bezwaar maakte tegen de manier waarop wij uw gegevens verwerken.
 • U vaststelt dat de persoonsgegevens onrechtmatig worden verwerkt en/of werden verkregen.

U heeft steeds het recht om een voorziening in rechte in te stellen of een klacht neer te leggen bij:
Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
Tel: +32 2 274 48 00
E-mail: commission@privacycommission.be

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Wijziging privacy statement

VHL Construct kan zijn privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. De laatste wijziging gebeurde op 25.05.2018 Oudere versies van ons privacy statement zullen in ons archief worden opgeslagen.